Ứng dụng Mobile – Application

 

Ứng dụng Mobile - Ứng dụng

- Ứng dụng bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử , tích hợp máy tính.

- Quản lý, bán hàng sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp.

- Kết nối với người sử dụng, kinh doanh

- Sử dụng sức khoẻ, vận chuyển.

- Ứng dụng cho các giao dịch ngoại hối, Cripto Curentcy, bảo mật cao

- Phát triển phần mềm trực tuyến-Phần mềm (DMS - Tiếp kỹ thuật)

+ POS, quản lý kho, báo cáo quản trị. Center and Data Time Interpretation (SQL Server 2012, Cổng quản trị viên C # & Web ASP.Net MVC 5.0)

+ Marketing hệ thống quảng cáo (Android, Node JS, ASP.Net MVC 5.0)

+ Đánh giá Hệ thống & Khiếu nại từ khách hàng

+ Đặt nội bộ từ điện thoại tổng đài đến nhánh nhánh (Web ASP.Net MVC 5.0, Node JS)

- Trí tuệ nhân tạo AI trong các dịch vụ khách hàng, nhà hàng, cà phê và đời sống con người.

- Ứng dụng công nghệ Blockchain vào hợp đồng Hợp đồng Smartcontract, lĩnh vực Y tế, giáo dục, đầu tư.

- Các ứng dụng khác trong yêu cầu khách hàng.

; ;