Vận hành và phát triển doanh nghiệp

 

            3. Vận hành và phát triển doanh nghiệp

            + Tự động hóa bộ máy doanh nghiệp (Big data, Marketing auto, Sale, CRM, Email Marketing)

            + Tư vấn định vị Thương hiệu và giải pháp phát triển doanh nghiệp

            + Hỗ trợ kêu gọi vốn đầu tư

+ Kết nối đối tác hợp tác đầu tư dự án.

 

; ;